🇦🇹 Do Rakouska na prodloužený víkend? Objev krásná místa s naším itinerářem zdarma.

menu

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti trvl tech s.r.o. se sídlem Na Vidouli 1025/1d, 158 00 Praha – Jinonice, identifikační číslo: 19866020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 392916, pro prodej služeb a produktů prostřednictvím online platformy umístěné na internetové adrese https://trvl.cz/.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti trvl tech s.r.o., se sídlem Na Vidouli 1025/1d, 158 00 Praha – Jinonice, identifikační číslo: 19866020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 392916 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové platformy prodávajícího. Internetová platforma je prodávajícím provozována na webové stránce umístěné na internetové adrese https://trvl.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Uzavření kupní smlouvy

3. Platební a dodací podmínky

Za služby a produkty poskytované společností trvl tech s.r.o. mohou kupující platit prostřednictvím následujících platebních metod:

Cena uvedená u každého produktu nebo služby je konečná, včetně DPH a veškerých dalších daní a poplatků, které musí kupující zaplatit za zboží nebo službu v České republice. Cena nezahrnuje případné poplatky za mezinárodní převod či další bankovní poplatky spojené s platbou v cizí měně.

Dodání elektronických produktů a aktivace služeb probíhá online prostřednictvím e-mailu nebo přímým přístupem do uživatelského prostředí na webové stránce https://trvl.cz/. Vzhledem k povaze poskytovaných služeb a digitálních produktů není aplikovatelná fyzická doprava, a tudíž nejsou účtovány žádné dodatečné náklady za dopravu.

Po úspěšné platbě a ověření finančních prostředků je kupujícímu zpřístupněn zakoupený produkt nebo aktivována služba bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od potvrzení platby, pokud není u konkrétního produktu nebo služby uvedeno jinak.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

5. Práva z vadného plnění a reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění pro služby a produkty poskytované společností trvl tech s.r.o., včetně elektronických produktů zakoupených jednorázově, produktů na míru vytvořených dle specifikací kupujícího a ročního předplatného, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že poskytnuté služby a produkty:

Vzhledem k digitální povaze poskytovaných služeb a produktů trvl tech s.r.o. není možné uplatnit právo na odstoupení od smlouvy po zahájení jejich dodávání. Specificky:

Kupující má právo na nápravu v případě, že poskytnuté služby nebo produkty mají vadu. Toto právo zahrnuje požadavek na odstranění vady nebo poskytnutí nové služby bez vad. Pokud takové řešení není možné, kupující může požadovat slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit, pokud jde o podstatné porušení smlouvy.

Veškeré reklamace týkající se vad služeb nebo produktů je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách https://trvl.cz/. Prodávající se zavazuje reagovat na stížnost kupujícího bez zbytečného odkladu.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

7. Závěrečná ustanovení

Tento dokument a všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny prodávajícímu.

Kontaktní údaje prodávajícího: trvl tech s.r.o., Na Vidouli 1025/1d, 158 00 Praha – Jinonice, e-mail: info@trvl.cz, telefon: +420735908396.

V Praze, 9.3.2024